Εργαλεία Χρήστη

Εργαλεία ιστότοπου


πκε

ΚΕ-ΠΚΕ

Ο όρος Κοινή Εποχή (ΚΕ), αφορά στην περίοδο που ξεκινά από το έτος 1 και εντεύθεν. Χρησιμοποιούνται για το σύστημα υπολογισμού των ετών το οποίο είναι χρονολογικά ταυτόσημο με το σύστημα «έτος του Κυρίου μας» (Anno Domini, A.D.) στη Λατινική, ωστόσο θρησκευτικά και πολιτισμικά ουδέτερο. Αντίστοιχα, στην ελληνική γραμματεία είναι το ισοδύναμο της «μετά Χριστόν» (μ.Χ.) χρονικής περίοδου.

Για αναφορά σε χρονολογίες πριν από το έτος 1, χρησιμοποιείται είτε η συντομογραφία ΠΚΕ (Προ Κοινής Εποχής), θρησκευτικά και πολιτισμικά ουδέτερη εναλλακτική λύση. Στην ελληνική γραμματεία είναι το ισοδύναμο του π.Χ. (προ Χριστού).

Στην Αγγλική οι αντίστοιχοι όροι είναι BCE, που σημαίνει “Before Common Era” και CE που σημαίνει “Common Era”.

πκε.txt · Τελευταία τροποποίηση: 2022/09/30 01:41 από admin

Εκτός εάν αναφέρεται διαφορετικά, το περιεχόμενο σε αυτο το wiki διέπεται από την ακόλουθη άδεια: CC Attribution-Share Alike 4.0 International
CC Attribution-Share Alike 4.0 International Donate Powered by PHP Valid HTML5 Valid CSS Driven by DokuWiki