Εργαλεία Χρήστη

Εργαλεία ιστότοπου


wikisyntax

Οδηγός μορφοποίησης

DokuWiki υποστηρίζει απλή markup language, που προσπαθεί να κάνει τα αρχεία δεδομένων όσο το δυνατόν πιο ευανάγνωστα. Η σελίδα περιέχει όλη την πιθανή σύνταξη που μπορείτε να χρησιμοποιήσετε κατά την επεξεργασία των σελίδων. Εάν θέλετε να δοκιμάσετε κάτι, απλώς χρησιμοποιήστε το Πρόχειρο.

Βασική μορφοποίηση κειμένου

Το wiki υποσρτηρίζει έντονα, πλάγια, υπογραμμισμένα και monospaced κείμενα. Μπορείτε επίσης νασυνδυάσετε όλες τις εντολές.

DokuWiki supports **bold**, //italic//, __underlined__ and ''monospaced'' texts.
Of course you can **__//''combine''//__** all these.

Μπορείτε επίσης να κάνετε χρήση του subscript και του superscript.

You can use <sub>subscript</sub> and <sup>superscript</sup>, too.

Μπορείτε, επίσης, να σημειώσετε κάτι ως διαγραμμένο..

You can mark something as <del>deleted</del> as well.

Οι παράγραφοι δημιουργούνται από κενές γραμμές. Αν θέλετε να εξαναγκάσετε τη δημιουργία νέας γραμμής μορείτε να χρησιμοποιήσετε δύο backslashes ακολουθούμενες από κενό διάστημα.

This is some text with some linebreaks
Note that the two backslashes are only recognized at the end of a line
or followed by
a whitespace \\this happens without it.

This is some text with some linebreaks\\ Note that the
two backslashes are only recognized at the end of a line\\
or followed by\\ a whitespace \\this happens without it.

Χρησιμοποιήστε την εξαναγκασμένη νέα γραμμή, μόνο αν χρειάζεται πραγματικά.

Σύνδεσμοι

Το Wiki υποστηρίζει πολλαπλούς τρόπους δημιουργίας συνδέσμων.

Εξωτερικοί

Οι εξωτερικοί σύνδεσμοι αναγνωρίζονται αυτόματα: http://www.google.com or simply www.google.com - You can set the link text as well: This Link points to google. Email addresses like this one: andi@splitbrain.org are recognized, too.

DokuWiki supports multiple ways of creating links. External links are recognized
automagically: http://www.google.com or simply www.google.com - You can set
link text as well: [[http://www.google.com|This Link points to google]]. Email
addresses like this one: <andi@splitbrain.org> are recognized, too.

Εσωτερικοί

Internal links are created by using square brackets. You can either just give a pagename or use an additional link text.

Internal links are created by using square brackets. You can either just give
a [[pagename]] or use an additional [[pagename|link text]].

Wiki pagenames are converted to lowercase automatically, special characters are not allowed.

You can use namespaces by using a colon in the pagename.

You can use [[some:namespaces]] by using a colon in the pagename.

For details about namespaces see namespaces.

Linking to a specific section is possible, too. Just add the section name behind a hash character as known from HTML. This links to this Section.

This links to [[syntax#internal|this Section]].

Notes:

 • Links to existing pages are shown in a different style from nonexisting ones.
 • DokuWiki does not use CamelCase to automatically create links by default, but this behavior can be enabled in the config file. Hint: If DokuWiki is a link, then it's enabled.
 • When a section's heading is changed, its bookmark changes, too. So don't rely on section linking too much.

Interwiki

DokuWiki supports Interwiki links. These are quick links to other Wikis. For example this is a link to Wikipedia's page about Wikis: Wiki.

DokuWiki supports [[doku>Interwiki]] links. These are quick links to other Wikis.
For example this is a link to Wikipedia's page about Wikis: [[wp>Wiki]].

Σύνδεσμοι Εικόνων

You can also use an image to link to another internal or external page by combining the syntax for links and images (see below) like this:

[[http://php.net|{{wiki:dokuwiki-128.png}}]]

Please note: The image formatting is the only formatting syntax accepted in link names.

The whole image and link syntax is supported (including image resizing, internal and external images and URLs and interwiki links).

Υποημειώσεις - Αναφορές

You can add footnotes [1] by using double parentheses.

You can add footnotes ((This is a footnote)) by using double parentheses.

Επίπεδα κεφαλίδων

You can use up to five different levels of headlines to structure your content. If you have more than three headlines, a table of contents is generated automatically – this can be disabled by including the string ~~NOTOC~~ in the document.

Headline Level 3

Headline Level 4

Headline Level 5
==== Headline Level 3 ====
=== Headline Level 4 ===
== Headline Level 5 ==

By using four or more dashes, you can make a horizontal line:


Πολυμέσα - εικόνες

You can include external and internal images, videos and audio files with curly brackets. Optionally you can specify the size of them.

Πραγματικό μέγεθος:

Resize to given width:

Resize to given width and height[2]:

Resized external image:          

Real size:            {{wiki:dokuwiki-128.png}}
Resize to given width:      {{wiki:dokuwiki-128.png?50}}
Resize to given width and height: {{wiki:dokuwiki-128.png?200x50}}
Resized external image:           {{https://secure.php.net/images/php.gif?200x50}}

By using left or right whitespaces you can choose the alignment.

{{ wiki:dokuwiki-128.png}}
{{wiki:dokuwiki-128.png }}
{{ wiki:dokuwiki-128.png }}

Of course, you can add a title (displayed as a tooltip by most browsers), too.

This is the caption

{{ wiki:dokuwiki-128.png |This is the caption}}

For linking an image to another page see Image Links above.

Supported Media Formats

DokuWiki can embed the following media formats directly.

Image gif, jpg, png
Video webm, ogv, mp4
Audio ogg, mp3, wav
Flash swf

If you specify a filename that is not a supported media format, then it will be displayed as a link instead.

By adding ?linkonly you provide a link to the media without displaying it inline

{{wiki:dokuwiki-128.png?linkonly}}

dokuwiki-128.png This is just a link to the image.

Fallback Formats

Unfortunately not all browsers understand all video and audio formats. To mitigate the problem, you can upload your file in different formats for maximum browser compatibility.

For example consider this embedded mp4 video:

{{video.mp4|A funny video}}

When you upload a video.webm and video.ogv next to the referenced video.mp4, DokuWiki will automatically add them as alternatives so that one of the three files is understood by your browser.

Additionally DokuWiki supports a “poster” image which will be shown before the video has started. That image needs to have the same filename as the video and be either a jpg or png file. In the example above a video.jpg file would work.

Κατάλογοι

Dokuwiki supports ordered and unordered lists. To create a list item, indent your text by two spaces and use a * for unordered lists or a - for ordered ones.

 • This is a list
 • The second item
  • You may have different levels
 • Another item
 1. The same list but ordered
 2. Another item
  1. Just use indention for deeper levels
 3. That's it
 * This is a list
 * The second item
  * You may have different levels
 * Another item

 - The same list but ordered
 - Another item
  - Just use indention for deeper levels
 - That's it

Also take a look at the FAQ on list items.

Μετατροπές Κειμένου

Το Wiki μπορεί να μετατρέψει ορισμένους προκαθορισμένους χαρακτήρες ή συμβολοσειρές σε εικόνες ή άλλο κείμενο ή HTML.

Η μετατροπή κειμένου σε εικόνα γίνεται κυρίως για smileys. Και η μετατροπή κειμένου σε HTML χρησιμοποιείται για αντικαταστάσεις, αλλά μπορεί να ρυθμιστεί ώστε να χρησιμοποιεί και άλλή HTML.

Text to Image Conversions

DokuWiki converts commonly used emoticons to their graphical equivalents. Those Smileys and other images can be configured and extended. Here is an overview of Smileys included in DokuWiki:

 • 8-) 8-)
 • 8-O 8-O
 • :-( :-(
 • :-) :-)
 • =) =)
 • :-/ :-/
 • :-\ :-\
 • :-? :-?
 • :-D :-D
 • :-P :-P
 • :-O :-O
 • :-X :-X
 • :-| :-|
 • ;-) ;-)
 • ^_^ ^_^
 • m( m(
 • :?: :?:
 • :!: :!:
 • LOL LOL
 • FIXME FIXME
 • DELETEME DELETEME

Text to HTML Conversions

Typography: DokuWiki can convert simple text characters to their typographically correct entities. Here is an example of recognized characters.

→ ← ↔

=> <= <=> >> << -- --- 640x480 (c) (tm) (r)

“He thought 'It's a man's world'…”

-> <- <-> => <= <=> >> << -- --- 640x480 (c) (tm) (r)
"He thought 'It's a man's world'..."

The same can be done to produce any kind of HTML, it just needs to be added to the pattern file.

There are three exceptions which do not come from that pattern file: multiplication entity (640×480), 'single' and “double quotes”. They can be turned off through a config option.

Παράθεση

Some times you want to mark some text to show it's a reply or comment. You can use the following syntax:

I think we should do it

> No we shouldn't

>> Well, I say we should

> Really?

>> Yes!

>>> Then lets do it!

I think we should do it

No we shouldn't
Well, I say we should

Really?

Yes!
Then lets do it!

Πίνακες

DokuWiki supports a simple syntax to create tables.

Heading 1 Heading 2 Heading 3
Row 1 Col 1 Row 1 Col 2 Row 1 Col 3
Row 2 Col 1 some colspan (note the double pipe)
Row 3 Col 1 Row 3 Col 2 Row 3 Col 3

Table rows have to start and end with a | for normal rows or a ^ for headers.

^ Heading 1   ^ Heading 2    ^ Heading 3     ^
| Row 1 Col 1  | Row 1 Col 2   | Row 1 Col 3    |
| Row 2 Col 1  | some colspan (note the double pipe) ||
| Row 3 Col 1  | Row 3 Col 2   | Row 3 Col 3    |

To connect cells horizontally, just make the next cell completely empty as shown above. Be sure to have always the same amount of cell separators!

Vertical tableheaders are possible, too.

^ Heading 3 | Row 1 Col 2 | Row 1 Col 3 |

Heading 4 no colspan this time
Heading 5 Row 2 Col 2 Row 2 Col 3

As you can see, it's the cell separator before a cell which decides about the formatting:

|       ^ Heading 1      ^ Heading 2     ^
^ Heading 3  | Row 1 Col 2     | Row 1 Col 3    |
^ Heading 4  | no colspan this time |          |
^ Heading 5  | Row 2 Col 2     | Row 2 Col 3    |

You can have rowspans (vertically connected cells) by adding ::: into the cells below the one to which they should connect.

Heading 1 Heading 2 Heading 3
Row 1 Col 1 this cell spans vertically Row 1 Col 3
Row 2 Col 1 Row 2 Col 3
Row 3 Col 1 Row 2 Col 3

Apart from the rowspan syntax those cells should not contain anything else.

^ Heading 1   ^ Heading 2         ^ Heading 3     ^
| Row 1 Col 1  | this cell spans vertically | Row 1 Col 3    |
| Row 2 Col 1  | :::            | Row 2 Col 3    |
| Row 3 Col 1  | :::            | Row 2 Col 3    |

You can align the table contents, too. Just add at least two whitespaces at the opposite end of your text: Add two spaces on the left to align right, two spaces on the right to align left and two spaces at least at both ends for centered text.

Table with alignment
right center left
left right center
xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx

This is how it looks in the source:

^      Table with alignment      ^^^
|     right|  center  |left     |
|left     |     right|  center  |
| xxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxx |

Note: Vertical alignment is not supported.

No Formatting

If you need to display text exactly like it is typed (without any formatting), enclose the area either with <nowiki> tags or even simpler, with double percent signs %%.

This is some text which contains addresses like this: http://www.splitbrain.org and **formatting**, but nothing is done with it. The same is true for //__this__ text// with a smiley ;-).

<nowiki>
This is some text which contains addresses like this: http://www.splitbrain.org and **formatting**, but nothing is done with it.
</nowiki>
The same is true for %%//__this__ text// with a smiley ;-)%%.

Μπλοκ Κώδικα

You can include code blocks into your documents by either indenting them by at least two spaces (like used for the previous examples) or by using the tags <code> or <file>.

This is text is indented by two spaces.
This is preformatted code all spaces are preserved: like       <-this
This is pretty much the same, but you could use it to show that you quoted a file.

Those blocks were created by this source:

 This is text is indented by two spaces.
<code>
This is preformatted code all spaces are preserved: like       <-this
</code>
<file>
This is pretty much the same, but you could use it to show that you quoted a file.
</file>

Downloadable Code Blocks

When you use the <code> or <file> syntax as above, you might want to make the shown code available for download as well. You can do this by specifying a file name after language code like this:

<file php myexample.php>
<?php echo "hello world!"; ?>
</file>
myexample.php
<?php echo "hello world!"; ?>

If you don't want any highlighting but want a downloadable file, specify a dash (-) as the language code: <code - myfile.foo>.

RSS/ATOM Feed Aggregation

DokuWiki can integrate data from external XML feeds. For parsing the XML feeds, SimplePie is used. All formats understood by SimplePie can be used in DokuWiki as well. You can influence the rendering by multiple additional space separated parameters:

Parameter Description
any number will be used as maximum number items to show, defaults to 8
reverse display the last items in the feed first
author show item authors names
date show item dates
description show the item description. If HTML is disabled all tags will be stripped
nosort do not sort the items in the feed
n[dhm] refresh period, where d=days, h=hours, m=minutes. (e.g. 12h = 12 hours).

The refresh period defaults to 4 hours. Any value below 10 minutes will be treated as 10 minutes. DokuWiki will generally try to supply a cached version of a page, obviously this is inappropriate when the page contains dynamic external content. The parameter tells DokuWiki to re-render the page if it is more than refresh period since the page was last rendered.

By default the feed will be sorted by date, newest items first. You can sort it by oldest first using the reverse parameter, or display the feed as is with nosort.

Example:

{{rss>http://slashdot.org/index.rss 5 author date 1h }}

Έλεγχος Μακροεντολών

Some syntax influences how DokuWiki renders a page without creating any output it self. The following control macros are availble:

Macro Description
~~NOTOC~~ If this macro is found on the page, no table of contents will be created
~~NOCACHE~~ DokuWiki caches all output by default. Sometimes this might not be wanted (eg. when the <php> syntax above is used), adding this macro will force DokuWiki to rerender a page on every call

Syntax Plugins

DokuWiki's syntax can be extended by Plugins. How the installed plugins are used is described on their appropriate description pages. The following syntax plugins are available in this particular DokuWiki installation:


[1] This is a footnote
[2] when the aspect ratio of the given width and height doesn't match that of the image, it will be cropped to the new ratio before resizing
wikisyntax.txt · Τελευταία τροποποίηση: 2022/10/05 15:28 από ms_2

Εκτός εάν αναφέρεται διαφορετικά, το περιεχόμενο σε αυτο το wiki διέπεται από την ακόλουθη άδεια: CC Attribution-Share Alike 4.0 International
CC Attribution-Share Alike 4.0 International Donate Powered by PHP Valid HTML5 Valid CSS Driven by DokuWiki