Εργαλεία Χρήστη

Εργαλεία ιστότοπου


start

Αρχική

Wiki για προπτυχιακούς, μεταπτυχιακούς φοιτητές και υ/δ ή διδάκτορες του Τμήματος Μεσογειακών Σπουδών του Πανεπιστημίου Αιγαίου ή άλλους ενδιαφερόμενους, με στόχο την εξοικείωση στη χρήση της βασικής online συνεργατικής τεχνολογίας του wiki. To wiki είναι δημοσίευση υπερκειμένου και μπορεί να το επεξεργαστεί και να το διαχειριστεί από κοινού το κοινό για το οποίο προορίζεται, για τη διαμόρφωση γνωσιακής βάσης σε συγκεκριμένη κατεύθυνση.

Αρχαιολογία

Το Archaeology δεν είναι εγκυκλοπαίδεια. Περιλαμβάνει μόνον εξειδικευμένη πληροφορία, που σχετίζεται με την αρχαιολογία σε θεωρητικό και πρακτικό επίπεδο. Επιστήμες που αφορούν στη διεπιστημονική προσέγγιση της αρχαιολογίας εξετάζονται συνοπτικά και με την κατάλληλη τεκμηρίωση.

Απλότητα

Κρατήστε το wiki απλό, καθώς δεν υπάρχει λόγος για περιττές κοσμήσεις των σελίδων. Η φιλοσοφία του περιττού εφαρμόζεται εκεί όπου δεν υπάρχει ουσιαστική πληροφορία. Οι πολλές εικόνες ή πολυμέσα -εκτός και αν χρειάζονται για να τεκμηριώσουν κάτι- δε θα το κάνουν καλύτερο. Η απλότητα ως έννοια εφαρμοσμένη στη φιλοσοφία του wiki σημαίνει απουσία περιπλοκότητας ή δυσκολίας.

Τεκμηρίωση

Η τεκμηρίωση είναι απαραίτητη για οποιοδήποτε λήμμα, θεωρητικό ή πρακτικό και για το παρόν wiki προκρίνεται το σύστημα τεκμηρίωσης του American Journal of Archaeology. Η τεκμηρίωση αφορά στην παροχή υποσημειώσεων, παραρτημάτων ή προσθηκών που αναφέρονται ή περιέχουν αποδεικτικά έγγραφα. Κείμενο χωρίς τεκμηρίωση από αξιόπιστες πηγές, πρωτογενείς, δευτερογενείς ή τριτογενείς είναι πρακτικά άχρηστο ως πληροφορία. Ένα καλά τεκμηριωμένο κείμενο τοποθετεί τα ορθά επιχειρήματα στο κατάλληλο γνωστικό πλαίσιο. Οι αναφορές συνδέουν μια μελέτη με άλλες, δημιουργώντας έναν ιστό γνώσης.

start.txt · Τελευταία τροποποίηση: 2023/04/18 02:03 από admin

Εκτός εάν αναφέρεται διαφορετικά, το περιεχόμενο σε αυτο το wiki διέπεται από την ακόλουθη άδεια: CC Attribution-Share Alike 4.0 International
CC Attribution-Share Alike 4.0 International Donate Powered by PHP Valid HTML5 Valid CSS Driven by DokuWiki